Prestatieverklaring en CE-markering voor brandwerende deuren


Welke essentiële kenmerken dienen volgens EN 16034 door de fabrikant van brandwerende deuren in zijn prestatieverklaring te worden opgenomen?

Sinds 1 november 2019 is de overgangsperiode voor de verplichte toepassing van EN 16034, “Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en ramen die open kunnen – Productnorm, prestatiekenmerken – Brandwerende en/of rookbeperkende kenmerken” afgelopen. Deze norm mag voorlopig enkel samen met EN 13241 – Industriële, commerciële, garage deuren en poorten (zonder brandwerende eigenschappen) – en EN 1435 1-1 – Ramen en buiten­ deuren (zonder brandwerende eigenschappen) – worden toegepast. Dit betekent dat voor industriële, commerciële, garage deuren en poorten (EN 13241) en voor ramen en buitendeuren (E N 14351-1) met brandwerende en/of rookbeperkende eigenschappen  de CE-markering sinds 1 november 2019 verplicht is.

Dergelijke  CE-markering  verplicht de fabrikant tot het afleveren van een prestatieverklaring (DoP) voor zijn product en het aanbrengen van de CE-markering.

In deze bijdrage wordt verder ingegaan op de brandwerende prestaties die in de prestatie­verklaring moeten vermeld worden, hoe een  prestatieverklaring eruit moet zien en wat op de CE-markering moet vermeld worden . Tot slot worden de eisen van de basisnormen in dit kader kort toegelicht.

Prestaties in het kader van EN 16034

Hieronder worden de prestaties weergegeven die de fabrikant die de CE-markering aanbrengt, op zijn prestatieverklaring dient aan te brengen in het kader van EN 16034. De prestaties uit de productnormen inzake de niet-brandwerende aspecten worden hier niet behandeld.

Niet alle ondervermelde prestaties dienen door de fabrikant te worden aangetoond. Voor bepaalde eigenschappen kan de optie “Geen prestatie bepaald” (No performance determined / NPD) in de prestatie­ verklaring gebruikt worden. Indien EN 16034 in de prestatieverklaring wordt vermeld, dient minstens één van de mogelijke klasseringen inzake brandwerendheid of rookwerendheid in deze prestatieverklaring te zijn opgenomen.

Brandwerendheid (Resistance to fire)

In tegenstelling tot de Belgische norm waarin brandweerstand Rf werd uitgedrukt als de tijd gedurende dewelke tegelijkertijd aan de criteria van thermische isolatie, vlamdicht­heid en stabiliteit werd voldaan, zijn er volgens de Europese classificatie (EN 13501-2 ) vier verschillende klasseringen mogelijk gebaseerd op de criteria van vlamdichtheid (E ), straling (W) en thermische isolatie (standaard procedure I2 of supplementaire procedure I1) .

De mogelijke klasseringen, allen brandwerend genoemd, worden in dalende orde van strengheid weergegeven  in onderstaande tabel:

Bovenvermelde klasseringen worden aangevuld met de klasseringstijd die werd behaald, uitgedrukt in minuten.

Bijvoorbeeld: EI(1) 60. Dit is een deur die gedurende minstens 60 minuten aan de criteria van vlamdichtheid (E) en thermische isolatie, supplemen­taire procedure (I1), heeft voldaan.

 

Prestatieverklaring en CE-markering

De beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties uit EN 16034 worden uitgevoerd volgens systeem 1, beschreven in Bijlage V van de Bouwproductenverordening (Verordening (EU ) Nr. 305/ 2011). Dit betekent dat deze prestaties door een aangemelde certificatie-instelling (notified certification body) op basis van typeproeven en inspectie van de interne productie controle moeten beoordeeld en gecertificeerd worden (ISIB is aangemeld onder het nummer 2694 in het kader van de CE-markering van deuren ).

Op basis van dergelijk certificaat dient de fabrikant een prestatie­verklaring af te leveren. De inhoud van dergelijke prestatieverklaring wordt weergegeven in Bijlage 111 van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring bevat alle essentiële kenmerken vermeld in de bijlage ZA van de betreffende productnormen . Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van dergelijke prestatieverklaring, toegepast op buitendeuren. Voor industriële deuren dient de norm EN 14351-1 en de daarbij horende essentiële kenmerken door de  norm  EN  13241 en haar bijhorende essentiële kenmerken te worden vervangen. De essentiële kenmerken van de  norm EN 14351-1 zijn in dit voorbeeld slechts deels opgenomen.

De bouwproductenverordening schrijft voor dat deuren worden voorzien van een CE-markering, die volgende elementen bevat:

  • het CE-symbool gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering voor het eerst is aangebracht;
  • naam en adres van de fabrikant (of een code waardoor deze kan geïdentificeerd worden );
  • de unieke identificatiecode van het product;
  • het referentienummer van de prestatieverklaring;  
  • de daarin aangegeven prestaties (niet verklaarde prestaties – NPD – moeten niet vermeld worden );
  • een verwijzing naar de geharmoniseerde norm (e n);
  • het identificatienummer van de aangemelde instantie;
  • en het beoogde gebruik.

Hieronder een voorbeeld van CE­ label:

Wat schrijft het KB basisnormen voor?

Inzake brandwerende deuren wordt in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 (en de verschillende wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, veelal KB Basis­normen genoemd, voor brand werende deuren steeds de klasse El 1 (30 of 60 naargelang de toepassing) voorgeschreven. Dit betekent dat deuren met klasseringen EI2, EW of E niet aan de voorschriften van het KB Basisnormen voldoen. In de prestatieverklaring en op de CE­ markering dient men dus de prestatie EI(1)30 of EI(1)60 terug te vinden.

Rookwerende deuren zijn in het KB Basisnormen voorgeschreven sinds de wijziging van de basisnormen bij KB van 12 juli 2012. Bijlage 4/1 – Hoge gebouwen – art. 6.9.1.2. schrijft voor het verzekeren van de luchtdichtheid van de trappen­huizen voor dat alle deuren die op de trappenhuizen uitgeven, tot de klasse S200 moeten behoren. Tegelijkertijd schrijft art. 4.2.2.3 van deze bijlage voor dat de verbinding tussen de evacuatieweg en het trappenhuis moet worden verzekerd door een sas met wanden EI 120, voorzien van twee zelf­sluitende deuren EI(1) 30, open­draaiend in de vluchtzin . Dit betekent dat de toegangsdeur tot het trappenhuis in de meeste gevallen de rookwerende en brandwerende eigenschappen zal combineren. In het Europese classificatiesysteem worden bovenvermelde deuren dan geklasseerd als EI(1) 30 S200. Dit betekent dat voor deze deuren beide elementen, t.t.z. zowel EI(1) 30 als S200 op de prestatieverklaring van de fabrikant en op de CE­-markering moeten vermeld zijn.

Andere interessante artikels


21.05.2021

Brandwerende beglazing

Wanneer een gebouw brandveilig gemaakt moet worden, denkt een projectontwikkelaar in eerste instantie niet aan…

Lees meer

13.10.2021

Creatief hoge wanden ontwerpen en toch brandveilig compartimenteren

Architecten, ontwerpers van constructies, worden niet graag beknot in hun creativiteit door wetten en regels….

Lees meer

21.05.2021

Bescherming van staalconstructies voor een betere brandweerstand

Hoe sterk staal­constructies ook zijn: in geval van brand kan een staalconstructie in slechts 10…

Lees meer